CV

Curriculum vitae maart 2021

N.P. (Nico) van Duijn
Zuidmark 5
1355 CA Almere

1961 – 1968 Gymnasium ß, Rijnlands Lyceum Oegstgeest; redactie schoolkrant, voorzitter schoolvereniging

1968 – 1974 Studie Geneeskunde, Medische Faculteit Rot­terdam

1970 – 1972 Student-assistent Pathologische Anatomie, onderwijs

1972 – 1973 Voorzitter dispuut studentenvereniging

1974 – 1975 Huisartsopleiding, Huisarts­ge­neeskunde Rotterdam. E.U.R.

1974 Lid PvdA

1975 – 1976 Algemeen assistent op de interne en cardio­logische afdeling van het Ziekenhuis Antho­niushove, Leid­schen­dam

1976 – Vestiging te Almere als eerste huisarts, gesteunde vrije vestiging, met als opdracht een gezondheidscentrum en de rest van de gezond­heids­zorg mede op te bouwen; aller­lei commissies en besturen; uitkomst als bedoeld, nml de Zorggroep Almere.

1977 Commissie Probleem-geöriënteerde Regis­tratie van het Neder­lands Huis­artsen Genootschap (N.H.G.), ontwikkeling nieuwe ‘groene kaart’

1977 – 1980 Oprichter en bestuurslid watersportvereniging.

1977 – 1978 Medeoprichter en voorzitter Raad van Overleg, een informele wijkraad bij gebrek aan vertegenwoordigende democratische organen

1978 Medeoprichter afdeling Almere PvdA

1980 – 2007 Regelmatig Sinterklaas en Zwarte Piet geholpen als de echte geen tijd had, basisschool Bijenkort, basisschool speciaal onderwijs Klimop

1981 – 1983 Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, N.H.G.

1983 – Dienstverband St. EerstelijnsVoorzieningen Almere (EVA), na de fusie met St. Delta: Zorggroep Almere

1981 – 1983 Spaanplaataffaire Almere-Haven, verschillende rollen waaronder huisarts & pleitbezorger van patiënten met klachten, expert formaldehyde/spaanplaat, managen tegenstelling woningcorporatie-bevolking, onderzoeker samen met GGD (publicatie “Een onderzoek naar het bestaan van het spaanplaatsyndroom. Huisarts Wet 1985;28:260-4)

1985 – 1993 Begeleidingscommissie Evaluatie Experiment Gezond­heidszorg Almere (WVC, NZI, Gemeente Almere; uitvoe­ring NIVEL)

1986 – 2000 Van fulltime huisarts naar 60 % huisarts naast 40 % universi­tair; duopraktijk binnen groepspraktijk in het gezondheids­centrum

1986 – 1991 Promotieonderzoek in het kader van het Sti­mu­leringspro­gramma Huis­artsgenees­kunde N.W.O., financiering N.W.O. en Preventie­fonds, detachering 40 % bij vak­groep Huis­arts­genees­kunde, Univer­siteit van Am­ster­dam, promotor Prof.Dr. H. Lam­berts

1992 – 1993 Aanstelling 20 % afd. Klinische Epidemiologie & Biosta­tistiek, AMC

1993 – 1996 Centrummanager Gezondheidscentrum de Haak, St. EVA, Al­mere, 30 % aan­stelling naast 60 % huisarts en 10 % detache­ring vakgroep Huisarts­ge­nees­kunde AMC

1992 – 2001 Detachering 20 % vakgroep Huis­artsgeneeskunde, AMC, Universiteit van Amster­dam

2001 – 2003 Staflid Zorggroep Almere, afdeling Onderzoek & Beleidsontwikkeling voor 0,2fte, nul-aanstelling afdeling Huisartsgeneeskunde, AMC, Universiteit van Amsterdam, 80% huisartspraktijk

2003-2006 Huisartspraktijk 80%, hoofdpijnspreekuur 20%, Zorggroep Almere

2006- Huisartspraktijk 60%, hoofdpijnspreekuur 10%, locatiemanager, Zorggroep Almere

1991 – Vele bijscholingscursussen gegeven en voordrachten gehouden voor huis­arts­en over vele onderwerpen

1988 – 1989 Ouderraad Openbare Basisschool de Bijenkorf

1990 – 1991 Commissie Standaardontwikkeling Migraine van het N.H.G.

1991 Promotie Universiteit van Amsterdam: ‘Sinusitis maxillaris’

1991 – 1996 European Research Group on Health Outcomes, BIO­MED-funding

1992- 1993 Commissie Standaardontwikkeling Sinusitis van het N.H.G.

1992 – 1995 Deelwerkgemeenschap Huisartsgeneeskunde

1992 -1995 Plaatsvervangend lid Authorisatiecommissie Standaarden N.H.G.

1992 – 1995 Toetsingscommissie ad hoc huisartsgeneeskundig genees­mid­de­len-on­der­zoek van de Stichting Metoh (NHG, LHV, KNMP, NZi)

1992 Docenten-cursus Critical Appraisal, McMaster University, Canada

1993 Registratie epidemioloog-A

1993 – 1999 Redactiecommissie Huisarts & Wetenschap

1993 – 2000 Referee Astmafonds, referee NWO

1994 – 1997 Medion, ‘Cochrane werkgroep’ Diagnostic Studies in Primary Care

1994 – Lid International Headache Society

1994 – Lid Nederlandse. Hoofdpijn Vereniging

1994 Commissie NHG-Congres 1994, Amsterdam

1995 Referee European Journal General Practice

1996 Commissie Osteoporose Gezondheidsraad

1997 – 2000 Toegevoegd Hoofddocent 0,4 FTE, Huisartsgeneeskunde, AMC;

Onderwijs: basisonderwijs, co-assis­tentschap, Medische Infor­matia­kunde; klinische epidemio­logie.

Muntendamproject: onderzoekslijn oncologie huisartsgenees­kunde

1997 – 1998 NHG-werkgroep Kaderopleiding Palliatieve Zorg

1997 2 pleegkinderen in huis

1998 Docent cursus Dutch Cochrane Centre, Klin. Epidemiologie, AMC & jaarlijkse interne cursus critical appraisal

1998 – 2002 Voorzitter Stichting Nationaal Voorlichtingsbureau Hoofdpijn

1998 – 2001 Projectleider en palliatief huisarts-consulent Project Transmurale Palliatieve Zorg Almere ‘Overburen’

1999 – 2002 Lid redactie Tijdschrift Kanker

1999 Commissie Standaardontwikkeling Migraine (revisie), N.H.G.

1999 Lid Werkgroep AMC-Protocol palliatieve zorg kinderen met kanker.

1999 – 2000 Voorzitter & secretaris Werkgroep HAG-Desk / AMC ‘Controle door de huisarts van ziektevrije patiënten met een curatief behandeld cervix- of endometrium carci­noom

1999 – 2000 Projectleider ‘Symptom monitoring in palliative care’, KWF-research-project.

1999-2000 COPZ / IKA Adviesraad, Coördinatieteam

1999-2002 Lid groep palliatief consulenten COPZ, regio Amsterdam

2000 Oprichting lokale politieke partij Leefbaar Almere

2000- 2002 Lid European Board Primary Care Network en PCN Nederland

2000- 2001 Extern Adviseur Diagno­stisch Kompas, Zieken­fondsraad

2001 – 2003 Lid werkgroep prevalentie van Signaleringscommissie Kanker, KWF Kanker­bestrijding

2001 – 2009 SCEN-arts (Steun & Consultatie Euthanasie Nederland

2001 – 2003 Panellid debat-programma VARA TV ‘Het Lagerhuis’

2002 – 2009 Lid plv. Toetsingscommissie Euthanasie Noord-Holland

2002 – 2018 Gemeenteraad Almere, Fractievoorzitter Leefbaar Almere, lid Presidium, diverse werkgroepen

2003-2005 HCPC (Headache Care Practising Clinicians), referee Headache Care
2000-2004 Huisarts 80%, staflid Beleidsontwikkeling & Onderzoek, Zorggroep Almere 20%

2004-2006 Huisarts 80%,hoofdpijnspreekuur 20%

2005 Columnist www.nicovanduijn.nl, vele jaren in de lokale krant Almare (krant opgeheven in 2011 of zo), Huisarts & Wetenschap, en Hoofdzaken (Ned Hoofdpijnpatiënten Vereniging)

2006-2007 Locatiemanager gezondheidscentrum de Haak (30%) huisarts 50%, hoofdpijnspreekuur 20%

2007- Huisarts 80%, hoofdpijnspreekuur 20%

2008 Opzet transmuraal pijncentrum Flevoziekenhuis – Zorggroep Almere. Is mislukt

2008 Aanstelling 60% huisartsprakttijk, 40% hoofdpijnspreekuur gez.c. de Haak

2010 werkgroep landelijke richtlijn Migraine en Werk

2010 Hoofdpijnspreekuur in Flevoziekenhuis, samenwerking neurologen

2011 Hoofdpijnspreekuur gezondheidscentrum Castrovalva, later in West en de Haak

2011 Ridder in de orde van Oranje Nassau

2012. Werkgroep revisie NHG-Standaard Hoofdpijn

2012. Stafbestuur Huisartsen Zorggroep Almere

2012 80% huisarts, 10% hoofdpijndokter, 10% stafbestuur, portefeuille ziekenhuis

2013-2014 100% huisarts

Vele voordrachten, workshops, boekbespreking, notities over vele onderwerpen, voor huisartsen en patiëntenverenigingen; een enkele keer voor andere medische disciplines. Einde carrière 1 november 2014, 40 jaar arts, 39 jaar als huisarts geregistreerd, 38 jaar huisarts in Almere

2016- voorzitter St Behoud Almeerss Botter AM1

2017-2021 voorzitter St De Wissewasjes